Denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

Publicerad 3 apr 2017

Hur hållbara är dagens aktieutdelningar?

Analys visar att toppen kan vara nådd Räntemarknaden ger nästan noll och därför har direktavkastningen på aktier blivit viktigare. Historiskt står också utdelningar för en stor del av den totala avkastningen på aktiemarknaden. Men historiska jämförelser visar också att dagens höga utdelningar kanske inte är långsiktigt hållbara.

– När rubrikerna talar om att aktiemarknaden är på ny all-time high är det viktigt att komma ihåg att det egentligen är utdelningarna du ska hålla koll på. Det är där den största delen av avkastningen på aktiemarknaden ligger.

Det säger David Brett, som är investeringsanalytiker hos kapitalförvaltaren Schroders. David Brett pekar bland annat på historiska jämförelser som visar att mellan år 1900 och år 2012 uppgick den genomsnittliga avkastningen på den brittiska aktiemarknaden till 0,6 procent per år, exklusive utdelningarna.  

Utdelningar bakom hög avkastning 
– Men med utdelningarna inräknade så uppgick den genomsnittliga avkastningen under samma period till 5,2 procent per år, säger Brett. 

Det är också främst utdelningarna som gjort att placerare ”flytt” från obligationer till aktier under senare år. De europeiska obligationsmarknaderna ger i dagsläget inte mer än möjligen 1 procent, ofta mindre än så, i årlig avkastning (gäller statsobligationer med 10 års löptid). Aktieplacerare har det senaste året erhållit betydligt mer än så i årlig direktavkastning: i Storbritannien 3,5 procent och i Tyskland 2,3 procent.

Ohållbart höga aktieutdelningar
– Men våra jämförelser visar att dagens förhållandevis höga aktieutdelningar möjligen inte är hållbara, säger Brett, som pekar på vad han kallar dividend cover (”utdelningstäckning”).

Dividend cover visar hur mycket ett bolags vinster överstiger samma bolags utdelningar. För tio år sedan låg den genomsnittliga dividend covern på strax över 3 i både Europa och USA.  Bolagens vinster var alltså mer än tre gånger så höga som utdelningarna.

– Men i både USA och Europa så kan vi se att den genomsnittliga dividend covern har gått ned successivt de senaste åren. I USA ligger den på 2,1 och i Europa på 1,8. I båda fallen handlar det om historiskt låga nivåer, säger Brett, som fortsätter:

– Med en låg dividend cover blir marginalerna mindre. Går vinsten ned kan bolaget tvingas till att dra ned på investeringarna eller att minska utdelningarna.

Men David Brett vill också påpeka att dividend cover är en siffra bland många när det gäller att välja bolag att placera i.

– Det kan finnas många olika anledningar till varför ett bolags dividend cover går ned, säger han, och menar att placerare måste göra specifika och selektiva bedömningar när det väljer investeringsobjekt.

– Men att titta på dividend covern kan ge en fingervisning om hur pass hållbara ett bolags utdelningar är, och därmed vilken avkastning en viss aktie kan ge, säger David Brett.  
  

Viktig information: 
De synpunkter och åsikter som finns här är Schroders, och representerar inte nödvändigtvis synpunkter som uttrycks eller reflekteras i annan kommunikation, strategier eller fonder för Schroders.
Detta dokument är endast ämnat för informationsändamål och är inte ämnat som reklammaterial på något sätt. Materialet är inte ämnat som ett erbjudande eller en begäran för inköp eller försäljning av något ekonomiskt instrument. Materialet är inte ämnat för att anskaffa, och ska inte åberopas för, bokföringsråd, lagliga råd eller skatteråd, eller investeringsrekommendationer. Informationen här förmodas vara trovärdig men Schroders garanterar inte dess fullständighet eller riktighet. Inget ansvar kan tas för fel i fakta eller åsikt. Synpunkterna och informationen i dokumentet kan inte åberopas när individuella och/eller strategiska beslut fattas.
Historisk avkastning är ingen pålitlig indikator för framtida avkastning, eftersom såväl värdet på andelarna som intäkterna från dem kan både stiga och falla. Det är inte säkert att investerarna får tillbaka det investerade beloppet.

Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Prenumerera på Investerarbrevet:

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting.  Läs om hur Laika Consulting behandlar  personuppgifter här!

Fyll i din e-post nedan

MEDVERKA - Varje månad har vi över 100 000 läsare bestående av institutionella placerare, större investerare och småsparare.

Vill du synas i investerarbrevet? 

Vill du medverka kontakta katarina.stenborg@laika.se

NYHETSBREV

Prenumerera på Investerarbrevet

Investerarbrevet kommer ut en gång i månaden och varje nummer är fullmatat med placeringstips. Vi skriver om fonder, emissioner och annan information som investeraren har nytta av.

INVESTERARBREVET PRODUCERAS AV 

Laika Consulting AB

Huvudkontor:  Birger Jarlsgatan 41A   ·   111 45 Stockholm 

E-post: info@laika.se

© Copyright 2019 Laika Consulting    Om cookies    Sitemap

Följ oss gärna på sociala medier

INFORMATION

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.