investerarbrevet.se

Hela denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.
Endast i nyhetsbrevet
Välj nummer
Innehåll

Live session Kancera 17/5 2018

Publicerad 2018-05-18

Kancera AB är ett biotechbolag fokuserat på att utveckla och sälja läkemedelskandidater med primär indikation att bota eller bromsa utvecklingen av cancer och inflammationssjukdomar. Hjärt-kärlskador i samband med hjärtinfarkt är ett exempel på en inflammation som Kancera AB:s läkemedelskandidater kan motverka. Vi börjar med ett nytt behandlingskoncept och avslutar med en patentsökt läkemedelskandidat som erbjuds till försäljning till större läkemedels- och biotechbolag. Bolaget är aktuellt med en företrädesemission med teckning fram till den 22 maj

Moderator: Jag kommer agera moderator för detta event: 

Jag vill börja med att tacka Thomas Olin för att han tar sig tiden att besvara våra medlemmars frågor i detta Live Session. Bolaget har anlitat Småbolagsjakten för att administrera denna frågestund. Då startar eventet. Välkomna att ställa era frågor!

Kancera: Tack för möjligheten att vara med ikväll. Jag ser fram emot frågorna.

Fråga: Hur ser tidsplanen ut för er huvudkandidat? Fractalkine?

Kancera: Om alla aktiviteter löper enligt plan så avser vi söka om tillstånd för Fas 2 under Q4 2018.

Fråga: Vad återstår innan FAM Wallenberg avtalet fullbordas och de sista 2 miljoner aktierna betalas ut?

Kancera: I samband med nästa kliniska studie.

Fråga: Sedan hur länge tillbaka har den föreslagna styrelseledamoten från Novartis varit i kontakt med bolaget?

Kancera: Vi hade den första vetenskapliga dialogen med Anders Gabrielsen för ca 2 år sen.

Fråga: Hur högt upp i Novartis beslutshierarki är förslaget om Anders Gabrielsen till Kanceras styrelse förankrat? Sverigenivå? Koncernnivå? VD nivå?

Kancera: Det vi kan säga är att Anders Gabrielsens arbetsgivare har tillfrågats och godkänt detta engagemang.

Fråga: Vilka vetenskapliga publikationer pekar på att detta projekt kan visa sig vara rätt?

Kancera: Det finns flera review artiklar som beskriver kopplingen mellan Fractalkine-systemet och både inflammation och cancer. Den senaste från feb 2018 ”Tissue-specific role of CX3CR1 expressing immune cells and their relationship with human disease”.

Fråga: Ni har nyligen fått stark förstärkning i styrelsen. Vad var anledningen till att mrx valde att sätta sig i Kanceras styrelse?

Kancera: Anders Gabrielsen har som sagt följt Fractalkine-projektet under en tid. Resultatet från Novartis CANTOS studie har ytterligare aktualiserat vårt projekt som ett naturligt vetenskapligt nästa steg efter CANTOS studien.

Fråga: Hur länge kommer Target 2 i HDAC6 projektet vara hemlig?

Kancera: Vi ser ingen fördel med att offentliggöra identiteten eftersom det kan hjälpa konkurrenters kemiutveckling. Så länge det är fallet håller vi identiteten hemlig.

Fråga: Du har tidigare sagt att ni håller dialog med ett flertal större läkemedelsbolag. Vad är det dom vill se för att öppna plånboken och göra affär ?

Kancera: Antingen ligger projektet helt i linje med köparens interna strategi och portfölj eller så vill de flesta bolag se effekt av substansen i människa och är beredda att vänta till dess att risken är stor för att förlora projektet till konkurrent. Mycket handlar alltså om timing.

Fråga: Finns det ngn risk med att en från Novartis sitter med i styrelsen med avseende på andra Big Pharmas intresse?

Kancera: Anders Gabrielsen sitter i styrelsen i egenskap av privatperson. Varje styrelseledamot har skyldighet både enligt aktiebolagslagen och lagen om företagshemligheter att hålla sekretess och verkar för bolagets bästa. Om jäv uppkommer så hanteras en sådan situation enligt dessa lagar. Av denna anledning ser vi stora fördelar för Kancera snarare än risker.

Fråga: Tidigare har ROR projektet varit ert huvudspår. Vad har gjort att så inte är fallet i dagsläget?

Kancera: 2016 stod valet mellan valet att starta klinisk prövning mellan Fractalkine och ROR projektet, som vi båda ser har stor kommersiell och klinisk potential. Fractalkine projektet var tekniskt mer avancerat och kunde därför startas i klinik snabbare. Det fällde avgörandet.

Fråga: Er affärsmodell från början var att skaffa en partner innan klinik. Vad gjorde att ni nu valt en annan strategi?

Kancera: Med Fractalkine projektet hade vi 2016 (ny affärsmodell beskrevs i prospektet 2016) en möjlighet att nå fram till bevis av effekt i människa med liknande budget som krävs för att utveckla en preklinisk läkemedelskandidat från scratch (enligt vår erfarenhet av Kanceras övriga projekt). En annan faktor är att marknadssituationen har ändrats då allt mer avancerade projekt utvecklas av konkurrerande bioteknikbolag.

Fråga: Äger Novartis några aktier i Kancera?

Kancera: Det har vi ingen information om.

Fråga: Kan den pågående Fas 0 biomarkörstudien leda till förkortad klinisk utvecklingsprocess, ex.vis. break through designation eller särläkemedelstatus?

Kancera: Fas 0-studien kan om den ger rätt signaler utgöra ett steg mot dessa mål men avgörande för Break-through designation är utfall i en Fas II-studie där man visar effekt på en godkänd prognostisk markör.

Fråga: Finns det goda skäl att tro , att KAND567 kommer att "spöa" ACZ885 ?

Kancera: KAND567 påverkar det medfödda immunförsvaret precis som ACZ885 men andra typer av sjukdomsdrivande celler. Det gör att vi snarare tror på en kompletterande effekt än en konkurrerande. I fallet hjärtinfarkt däremot har en småmolekyl som KAND567 tydliga fördelar jämfört med en antikropp i och med att läkemedlet snabbt skall tränga in i skadade vävnader med otillräckligt blodflöde.

Fråga: Vad jag förstår förbereder ni nu en fas IIa med inriktning på hjärta. Samtidigt har ni kommunicerat att ni kommer att göra en Fas IIa mot hjärta och/eller cancer. Jag antar att cancerspåret styrs av resultatet i fas 0-studien? Kan det bli så att ni prioriterar cancerspåret om fas 0 faller väl ut eller kommer ni att börja med fas 2 hjärta hursomhelst?

Kancera: För närvarande arbetar vi med hjärtinfarkt och cancer parallellt. Utfallet av fas 0 studien utgör ett viktigt beslutsunderlag för vilken av de två sjukdomarna som fas 2 studien ska riktas mot.

Fråga: Förra året kom pm om att man nu bättre kunde reglera ror1 - därefter har vi inte hört något. Ligger tester på solida nere?

Kancera: Vi gör laboratoriestudier på solida tumörceller, men djurstudier fokuseras fortfarande på blodcancer.

Fråga: Finns det några jämförbara affärer med Fracklin projektet?

Kancera: Se licensaffärer i tidig klinisk fas i rapporten Life Sciences Dealmaking 2015 från Thomson Reuters. Den är fortfarande relevant.

Fråga: När anser ni att det är som rimligast att hitta en partner, i FAS1 eller efter lyckad FAS2b?

Kancera: En lyckad fas 2a skulle redan vara revolutionerande för behandlingen av t.ex. hjärtinfarkt.

Fråga: Ni genomför nu en NE. Vad ska pengarna i huvudsak gå till?

Kancera: I huvudsak till en klinisk fas2a studie i Fractalkine projektet och vidareutveckling av ROR projektet till beslut om ev klinisk utveckling.

Fråga: Ni släppte PM här om dagen om utökat patent och produktskdd, vad innebär det i praktiken för en novis?

Kancera: Patentansökan är ett exempel på Kanceras strategi för att ytterligare stärka FKN-projektets kommersiella potential. Den bidrar konkret med att ge möjlighet till högre kvalitet på den aktiva substansen KAND567 och därmed en högre barriär mot framtida konkurrenter (längre exklusivitet på marknaden). Dessutom visar patentansökan att Kancera har djup kunskap inom detta kemiområde.

Fråga: Hur ser ni på den kommersiella potentialen för Fraktakline hjärta vs cancer?

Kancera: Båda typerna av behandling representerar marknader på över 500 MUSD per år.

Fråga: Det vänder snabb i biotech beroende på hur lyckade ens kandidater visar sig vara. Känner du tillförsikt att ni nu funnit en vinnande häst?

Kancera: Det vi kan säga om Fractalkine projektet är att vi ser ut att finnas på rätt plats vid rätt tillfälle. Efter 20 års forskning inom Fractalkine-området utvecklar nu Kancera den första småmolekylen som blockerar systemet samtidigt som två läkemedelsbolag (Eisai och Boehringer) har visat stort intresse för området genom egna antikropps-projekt. Risken är dock fortsatt stor.

Fråga: En helt annan sorts fråga. Ett tag för några år sedan så var Kancera ett av hela börsens mest omsatta aktie. Hur var det att som VD sitta mitt i stormen och kanske inte riktigt förstå vad som händer?

Kancera: Fokus för en småbolags-VD är att nå uppsatta verksamhetsmål både i med- och motgång. Din fråga får jag reflektera över längre fram.

Fråga: Till skillnad från många andra biotech bolag så har ni lagt ned ganska mycket pengar i er forskning. Hur ser det ut internationellt, är det vanligt att biotech bolag tar in reäljt med pengar eller är den svenska modellen med 20 miljoner i stöten vanlig?

Kancera: I USA tar man in samma siffra fast i dollar istället för kronor vilket ger betydligt större kraft i utvecklingen och snabbare resultat.

Fråga: Samt, vad är fördelen för er och eventuell partner att ni lagt ned förhållandevis mkt pengar på er forskning?

Kancera: Enligt amerikanska Tufts University som är ledande på affärsanalys av läkemedel så kostar en preklinisk läkemedelskandidat ca 400 MSEK att ta fram. Vi har hittills investerat ca 200 MSEK och har en klinisk och en preklinisk läkemedelskandidat samt ytterligare två projekt i optimeringsfas. Med det perspektivet har vi levererat relativt mycket för pengarna men ändå hållit en god kvalitet.

Fråga: Är låg burnrate till gagn för ett biotechbolags utveckling, samt vad är er största utmaning kommande 12 månader?

Kancera: Kostnadseffektivitet är till gagn för ett biotechbolag men mycket låga kostnader beror ofta på låg aktivitet. Målet de närmaste 12 månaderna är den kliniska fas2a studien i Fractalkine projektet och beslut om att starta eller inte starta klinisk utveckling i ROR projektet.

Moderator: Vi rundar av dagens Live Session med Kancera. Ett stort tack till Thomas Olin som ställde upp på detta event. Men även ett stort tack till alla medlemmar som ställt många och bra frågor. Kancera är ett väldigt intressant och innovativt bolag som det ska bli mycket roligt att följa.

Mer information om bolaget finner ni på http://kancera.com/sv/                                                                                                               

Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Fyll i din e-post nedan för att prenumerera på Investerarbrevet:
Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter härVälkommen på förhandsvisning av ”En obekväm uppföljare"

Live Session Cantargia 28/11 2017

Artiklar

Referat från Live Session med Cantargia vd Göran Forsber @ Småbolagsjakten (Investerarbrevets facebook-grupp).

Live Session Gabather 30/11-2017

Event

Referat från Live Session med Gabather vd Bert Ljunno @ Småbolagsjakten (Investerarbrevets facebook-grupp).

Informationssmemorandum och teckningssedel FlexiWaggon

Emissioner

Informationsmemorandum och teckningssedel

Träffa Hot Cod, A1M Pharma och QureTech Bio

Event

Varmt välkommen på Investerarafton! Under kvällen får du möta tre intressanta bolag och du har även möjlighet att ställa frågor direkt till talarna.

Endast i nyhetsbrevet

Investerarbrevet #10 2018

Investerarbrevet #9 2018

Investerarbrevet #8 2018

Investerarbrevet #7 2018

Investerarbrevet #6 2018

Investerarbrevet #5 2018

Investerarbrevet #4 2018

Investerarbrevet #3 2018

Investerarbrevet #2 2018

Investerarbrevet #1 2018

Investerarbrevet #12 2017

Investerarbrevet #11 2017

Investerarbrevet #10 2017

Investerarbrevet #9 2017

Investerarbrevet #8 2017

Investerarbrevet #7 2017

Investerarbrevet #6 2017

Investerarbrevet #5 2017

Investerarbrevet #4 2017

Investerarbrevet #3 2017

Investerarbrevet #1 2017

Investerarbrevet #2 2017

Investerarbrevet #12 2016

Investerarbrevet #11 2016

Investerarbrevet #10 2016

Investerarbrevet #9 2016

Investerarbrevet #7 2016

Investerarbrevet #8 2016

Investerarbrevet #5 2016

Investerarbrevet #6 2016

Investerarbrevet #4 2016

Investerarbrevet #2 2016

Investerarbrevet #3 2016

Investerarbrevet #1 2016

Investerarbrevet #12 2015

Investerarbrevet #11 2015

Investerarbrevet #8 2015

Investerarbrevet #9 2015

Investerarbrevet #10 2015

Investerarbrevet #7 2015

Investerarbrevet #6 2015

Investerarbrevet #11 2014

Investerarbrevet #12 2014

Investerarbrevet #1 2015

Investerarbrevet #2 2015

Investerarbrevet #3 2015

Investerarbrevet #4 2015

Investerarbrevet #5 2015

Investerarbrevet #10 2014

Investerarbrevet #9 2014

Investerarbrevet #7 2014

Investerarbrevet #8 2014

Einride Bio

Endast i nyhetsbrevet

Investerarbrevet #2 2013

Investerarbrevet #3 2013

Investerarbrevet #4 2013

Investerarbrevet #5 2013

Investerarbrevet #6 2013

Investerarbrevet #7 2013

Investerarbrevet #8 2013

Investerarbrevet #9 2013

Investerarbrevet #10 2013

Investerarbrevet #11 2013

Investerarbrevet #12 2013

Investerarbrevet #1 2014

Investerarbrevet #2 2014

Investerarbrevet #3 2014

Investerarbrevet #4 2014

Investerarbrevet #5 2014

Investerarbrevet #6 2014

Investerarbrevet #6 2012

Investerarbrevet #1 2013

Investerarbrevet #5 2012

Investerarbrevet #4 2012

Investerarbrevet #3 2012

Investerarbrevet #2 2012

Investerarbrevet #1 2012

Krönikörer

Live Session Dignitana 28/2 2018

Live session ÅAC Microtec 19/4 2018

Artiklar

Referat från Live Session med ÅAC Microtoc @ Småbolagsjakten (Investerarbrevets facebook-grupp). Medverkande från ÅAC: Alfonso Barreiro, CEO, Mats Thideman, CFO, Rolf Hallencreutz, Chairman of the Board.

Live Session Senzagen 16/5 2018

Artiklar

Jag vill inleda med att välkomna både VD Ann-Christin Malmborg samt styrelseordförande Carl Borrebaeck till denna Live Session. Samtliga svar kommer ges genom Ann-Christin. Bolaget har anlitat Småbolagsjakten för att administrera denna frågestund. En eller flera administratör har ekonomiskt intresse i SenzaGen. Då startar eventet. Välkomna att ställa era frågor!

Live session ChemoTech 4/6 2018

Artiklar

Live session Ranplan Group 5/6 2018

Artiklar

Hi and welcome to this Live Session with Ranplan Group AB, I will be your host during this evening. Please give a warm welcome to CEO Alastair Williamson. The company has hired Småbolagsjakten to perform this live Q/A. There is no conflict of interest between Ranplan Wireless and Småbolagsjaktens admins. The floor is now open for questions!

Live Session Indentive 12/6 2018

Artiklar

Då startar eventet. Välkomna att ställa era frågor!

Live Session Phase Holographic 15/6 2018

Artiklar

Referat från Live Session med Phase Holographic vd Peter Egelberg @ Småbolagsjakten (Investerarbrevets facebook-grupp)

Live Session Maha Energy 5/7 2018

Artiklar

Referat från Live Session med Maha Energys vd Jonas Lindvall @ Småbolagsjakten (Investerarbrevets facebook-grupp)

Stockholm

Event

Prenumerera

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Kontakt & information

Laika Consulting
Birger Jarlsgatan 41 A
111 45 Stockholm

info@laika.se
08-440 82 40

Vill du medverka kontakta Johan Robertsson 08-440 82 40.

Om investerarbrevet.se

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.

54c0d3078bc3d5d54022b7b4_Laika%20logo%20(7484%20RGB).png